CATALA

T'informem que les dades personals que ens facilitis seran tractades de forma automatitzada i incloses en un fitxer responsabilitat de SNAIL COMPUTERS SL.

Utilitzem la teva Informació personal per respondre a les teves sol·licituds i, per fer-ho, podria ser necessari que compartim la teva informació amb tercers. En aquests casos, comunicarem només aquella informació necessària per processar la teva sol·licitud i obligarem a aquests tercers a que limitin l'ús de la teva informació personal a la satisfacció de la teva sol·licitud.

Podrem utilitzar la teva informació personal per posar-nos en contacte amb tu, en el marc de les nostres enquestes de satisfacció del client sempre amb el teu consentiment.

Podrem utilitzar la teva informació personal per crear arxius de dades anònims o conjunts de dades, per a realitzar anàlisis estadístiques i per a altres fins, ometent o suprimint informació (tal com el teu nom) a través de la qual se't pugui identificar.

Els tercers amb els que compartim les teves dades, inclouen als nostres socis comercials; distribuïdors de servei; companyies de transport i autoritats governamentals (com ara la Duana). També comunicarem el teu informació personal, quan la cessió sigui exigida per una llei o en cas d'urgència, per protegir la seva seguretat personal, al públic o a la nostra pàgina web.

Conservarem la teva informació mentre siguis client, bloquejant les dades quan deixis de ser-ho i esborrant-los tota vegada que hagin prescrit possibles accions judicials i extrajudicials que puguin generar-se.

Snail Computers SL també ha de conservar determinada informació sobre la base de requeriments legals (per exemple, la normativa fiscal, laboral a conservar la informació 5 anys).

En qualsevol cas, pots exercir els teus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-te per escrit a SNAIL COMPUTERS SL (Carrer Moreres 2, 08170 Montornès del Vallès, Barcelona) o correu electrònic a rgpd@snailcomputers.es.

En la sol·licitud d'exercici dels teus drets hauràs de fer constar el teu nom i cognoms, la petició en què es concreta la sol·licitud, domicili a efectes de notificació, data i signatura del sol·licitant, adjuntant a més fotocòpia del D.N.I. o passaport, i els documents acreditatius de la petició que formules. Tot això, sense perjudici de qualssevol altres extrems i / o procediments establerts a la normativa vigent referent a això.

En tot cas, hauras d'utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l'enviament i la recepció de la teva sol·licitud.

En cumpliment de la normativa definida a la lley 34/ 2002, del 11 de Juliol, de "Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico", indiquem les dades de informació general d'aquesta página web:

 

Titular:                      SNAIL COMPUTERS, S.L.

Domicili:                    Moreres, 2    08170 – Montornés del Vallès    BARCELONA

Contacte:                   info@snailcomputers.es

Telèfon:                     +34 93 579 91 00

CIF:                           B60609922

Dades Registrals:          Registre Mercantil de BARCELONA, Tomo 3650, Libro 3001, Folio 112, Hoja 38998, Inscripción 1ª, Sección 2ª.

ESPAÑOL

​Te informamos que los datos personales que nos facilites serán tratados de forma automatizada e incluidos en un fichero responsabilidad de SNAIL COMPUTERS SL.

Utilizamos tu información personal para responder a tus solicitudes y, para hacerlo, podría ser necesario que compartimos tu información con terceros. En estos casos, comunicaremos sólo aquella información necesaria para procesar tu solicitud y obligaremos a estos terceros a que limiten el uso de tu información personal a la satisfacción de tu solicitud.

Podremos utilizar tu información personal para ponernos en contacto contigo, en el marco de nuestras encuestas de satisfacción del cliente siempre con tu consentimiento.

Podremos utilizar tu información personal para crear archivos de datos anónimos o conjuntos de datos, para realizar análisis estadísticos y para otros fines, omitiendo o suprimiendo información (tal como su nombre) a través de la cual se te pueda identificar.

Los terceros con los que compartimos tus datos, incluyen a nuestros socios comerciales; distribuidores de servicio; compañías de transporte y autoridades gubernamentales (como la Aduana). También comunicaremos tu información personal, cuando la cesión sea exigida por una ley o en caso de urgencia, para proteger su seguridad personal, al público o en nuestra página web.

Conservaremos tu información mientras seas cliente, bloqueando los datos cuando dejes de serlo y borrándolos toda vez que hayan prescrito posibles acciones judiciales y extrajudiciales que puedan generarse. Snail Computers SL también debe conservar determinada información sobre la base de requerimientos legales (por ejemplo, la normativa fiscal, laboral a conservar la información 5 años).

En cualquier caso, puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a SNAIL COMPUTERS SL (Calle Moreras 2, 08170 Montornés del Vallés, Barcelona) o correo electrónico a rgpd@snailcomputers.es . En la solicitud de ejercicio de tus derechos deberás hacer constar tu nombre y apellidos, la petición en que se concreta la solicitud, domicilio a efectos de notificación, fecha y firma del solicitante, adjuntando además fotocopia del DNI o pasaporte, y los documentos acreditativos de la petición que formulas. Todo ello, sin perjuicio de cualesquiera otros extremos y / o procedimientos establecidos en la normativa vigente al respecto. En todo caso, deberás utilizar cualquier medio que permita acreditar el envío y la recepción de tu solicitud.

En cumplimiento de la normativa definida en la ley 34/ 2002, del 11 de Julio, de "Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico", indicamos los datos de información general de esta página web:

 

Titular:                      SNAIL COMPUTERS, S.L.

Domicilio:                   Moreres, 2    08170 – Montornés del Vallès    BARCELONA

Contacto:                   info@snailcomputers.es

Teléfono:                   +34 93 579 91 00

CIF:                           B60609922

Datos Registrales:         Registre Mercantil de BARCELONA, Tomo 3650, Libro 3001, Folio 112, Hoja 38998, Inscripción 1ª, Sección 2ª.

ENGLISH

We inform you that the personal data you provide us will be treated in an automated way and included in a file responsible for SNAIL COMPUTERS SL.

We use your personal information to respond to your requests and, to do so, we may need to share your information with third parties. In these cases, we will only communicate the information necessary to process your request and oblige these third parties to limit the use of your personal information to the satisfaction of your request.

We may use your personal information to contact you, in the framework of our customer satisfaction surveys, always with your consent.

We may use your personal information to create anonymous data files or sets of data, to perform statistical analysis and other purposes, omitting or deleting information (such as your name) through which you can identify yourself. The third parties with whom we share your data, include our business partners; service distributors; Transport companies and government authorities (such as Customs).

We will also communicate your personal information, when the transfer is required by law or in case of urgency, to protect your personal safety, the public or our website. We will keep your information as long as you are a customer, blocking the data when it is stopped and delete them whenever they have prescribed possible legal and extrajudicial actions that may be generated. Snail Computers SL must also keep certain information based on legal requirements (for example, tax regulations, work to keep the information 5 years old).

In any case, you can exercise your rights of access, rectification, cancellation and opposition by writing to SNAIL COMPUTERS SL (Carrer Moreres 2, 08170 Montornès del Vallès, Barcelona) or email to rgpd@snailcomputers.es . In the application for the exercise of your rights, you must indicate your name and surname, the request in which the application is made, the domicile for the purposes of notification, date and signature of the applicant, attaching more photocopy of the DNI or passport, and the documents that accredit the request you make. All this, without prejudice to any other ends and / or procedures established in the current regulations regarding this.

In any case, you will have to use any means that will allow you to verify the sending and receiving of your request.